Bas Bas >>> VS 9 room

17ม.ค.06
 
 
 
วั น นี้ แ ข่ ง บ า ส แ  ห ล ะ         ห้  อง เ ร า เ จ อ ก ะ ห้ อ ง เ ก้ า คู่ แ ร ก เ ล ย
 
ก้ อ ต อ น แ ร ก เ ร า อ่ า นั ด ก ะ เช อ ไ ว้ ว่ า ล ง ไ ป  ป ร ะ ก  บ กั น
 
เ อ  า เ ล ย ค รั บ ท่ า น        ล ง ไ ป แ อ น ป ร ะ ก บ เ ช อ ทั น ที จ น ลื ม ม อ ง ดู ลู ก
 
เ ห นื่ อ ย ม า ก       เ พ ร า ะ ต้ อ ง ปิ ด เ ช อ รี่  อี  ก ทั้ ง ต้ อ ง กัน ไ อ เ ต ย ชู๊ ต อี ก
 
 
 
วิ่ ง ต ล อ ด เ ร ย อ่ ะ . . . . . .   เ ห นื่ อ ย สุ ด  ๆ เ พ ร า ะ ป ก ติ แ ร้ วเ ร าไ ม่ ไ ด้ เ ล่ น
 
ห รื อ ถ้ า เ ล่ น ก้ อ มี เ อ๋  . . .   ห รื อ ใ ค ร ก้ อ ต า ม ส่ ง ลู ก ใ ห้ ต ล อ ด  ไ ม่ ไ ด้ ไ ล่ ต้ อ น อ ย่ า ง นี้ นี่ ห ว่ า
 
เ ล่ น ไ ป เ รื่ อ ย ๆ ห้ อ งเ ก้ า ก้  อ ทำ   แ ต้ ม นำ . . . . นำ ไ ป ดิ ไ ม่ส น
 
จ ะ เ อ า คื น บ้ า ง ทำ งั ย ดี .   . . กุ ดั น ไ ม่ ไ ด้ ลู ก เ ล ย     ชู๊ ต ก้ อ ไ ม่ ล ง ค รั บ พี่ น้ อ ง
 
 
 
เ  ว ล า ผ่ า น ไ ป      ต อ น นั้ น เ อ ง แ อ น ไ ด้ จั ง ห ว ะ ดี ค ว้ า ลู ก จ า ก ใ ต้ แ ป้ น
 
แ ต่ แ ล้ ว ก้ อ มี น า ง ม า ร นา ม ว่ า   " อี เ ช อ  "  ม า ค ว้ า  ลู ก จ า ก มื อ ข้ า พ เ จ้ า ไ ป อ ย่ า ง เ ฉี ย ด ฉิ ว    ฮึ่ ม . . . .
 
แ ล้ ว คุ ณ เ ช อ รี่ ก้ อ จั ด ก า ร ทั น ที เ ล ย         เ ธ อ ชู๊ ต ลู ก เ ข้ า ไ ป อ ย่ าง ส ว ย ง า ม 
 
แ ต่ ข อ โ ท ด น ะ ค ะ      ไ อ ท า ง ที่ เ ธ อ ชู๊ ต มั น เ ป็ น ห่ ว ง ข อ ง ฝั่ ง ข้ า พ เ จ้ า  เ ธ อ เ ป น ฮี โ ร่ ทำ แ ต้ ม ใ ห้ ห้ อ ง ส า ม ค่ า
 
 
 
วี๊ ด      วิ๊ ว . . . . .    ( ส ม น้ำ ห น้ า   ก ะ ล า หั ว จ อ ก     ขี้ ไ ม่ อ อ ก       ไ ป บ อ ก ห้ อ ง เ ก้ า )
 
ห ลั ง จ า ก นั้ น ทุ ก ค น ทั้ ง ผู้ เ ล่ น    ก อ ง เ ชี ย ร์     ก ร ร ม ก า ร     ก้ อ ขำ จ น ท้ อ ง แ ข็ ง ไ ป ต  า  ม  ๆ  กั น
 
แ ต่ อ ย า ก จ ะ บ อ ก ว่ า วั น นี้       กุ เ ห นื่ อ ย ม า ก   ๆ  เ ล ย อ่ ะ   ไ ม่ เ ค ย เล่ น รั ย เ ห นื่ อ ย  แ ร ะ ก้ อ เ ต็ ม ที่ เ ท่ า วั น นี้ เ ล ย
 
 
 
จ า ต า ย แ ร้ ว เ นี่ ย      จุ ก ด้ ว ย  เ พ ร า ะ กิ น ม ะ ม่ ว งเ ข้ า ไ ป ก่ อ น เ ล่ น  บา   ส อ่  า
 
ผู้ ช า ย เ ล่ น ดี ม า ก เ ล  ย อ่ า         แ ต่ ห้ อ ง  เ ร า ตั ว เ ล็ ก ไป ห น่ อ ย เล ย เ สี ย เ ป รี ย บ
 
 
 
ไ อ เ ต้ น เ ล่ น จ น เ ห นื่ อ ย ห น้ า ซี ด   โค ด    เ ห มื อ น จ า ต า ย เ ร ย
 
เ ร า ก้ อ เ ห นื่ อย ม า ก เ ร ย    งั้ น ไ ป พั ก ผ่ อ น ก่ อ น  น้ า
 
 
 
ส รุ ป     ห้ อ ง เ ร า แ พ้ แ ห ล ะ . . . .   แ ต่ ก้ อ ไ ม่ เ ป  น ไ ร ห ร อ ก น ะ 
 
ค รั้  ง ห น้ า พ ย า ย า มต่ อ ไ ป ล ะ กั น น ะ       เ ร า เ ป็ น ก ะ ลั ง ใ จ ใ ห้ 
 
 
 
ถึ ง วั น นี้ จ ะ แ พ้        แ ต่ ห้ อง เ ร า ก้ อ เ ป็ น ที่ ห นึ่ ง เ ส ม อ แ ห ล ะ สำ ห รั บ เ ร า อ่ ะ  ( รั ก น ะ    จุ๊ บ ๆ )
 
สู้  ๆ   ห้  อ ง ส า  ม   ! ! ! ! ! !! !
 
 
 
 
Advertisements


8 Responses to “Bas Bas >>> VS 9 room”

 1. ขอบใจจ๊ะหนูแอนที่จะเป็นกำลังใจให้ น่ารักจังเลย เด็กโง่ (ล้อเล่นนะ) ห้องสาม สู้ๆ ด้วย

 2. เออ เม้นท์นี่ม่ายเกี่ยวกับบล็อกแกหรอกนะ แต่เราแค่อยากเข้ามาขอโทด ขอโทดเจงๆ ขอโทดรอบที่ n เจงงๆเราก้อเบื่อตัวเองเหมือนกัน แต่อารมณ์ตอนนั้นอ่ะ เราขออยู่ที่ไน๋ก้อได้ ที่ไม่ทำให้เรารู้สึกเกลียดตัวเองไปมากกว่าตอนนั้น เราก้อเรยต้องออกมาข้างนอก แล้วก้อนึกได้ว่าต้องเรียนต่อ เรยรีบออกไป ขอโทดที่ปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่ แล้วก้ออยากบออกเพื่อนนๆทุกคนว่า เกมนี้เราเล่นม่ายเดเจงๆ แต่เราม่ายได้เดือดนะ ที่เราเตะบอลอ่า ครือตอนนั้นมันเหนื่อยมากๆ ม่ายอยากก้มลงไปเก็บบอล คือถ้าก้มลงไป อาจจะนั่งไปเรย ม่ายอยากลุกแล้ว มันม่ายเมกะใจวิ่งต่อแล้วอ่ะ เราก้อบร้าๆบอๆ งี่เง่าๆอย่างงี้แหละนะ ขอโทดด้วยเจงๆ

 3. 3 Suthira

  วันนี้แข่งบาสกัน ถ้าห้องเราทำให้ไปก้อขอโทดด้วยน้าแต่วันนี้ห้องสามก้อเล่นดีมากกกกห้องเรามันฟลุ๊กอ่ะ ไม่ได้เก่งไรหรอก

 4. 4 Magician

  555+ ขำไอเชออะ อยากเห็นจัง เสล่อแป๊ะเจงๆ

 5. 5 Aim In Canon

  เอ็มเข้ามาเม้นแล้วนะแอนด์…ไปและ..ชะแว๊ปๆๆๆๆ

 6. 6 Nattaya

  งืมๆ ยอดเยี่ยมจิงๆไอเชอ ขอบคุงเน๋อช่วยห้องเรา ส่วนอีแอนเอาเหอะเจ๊สมนำหน้าโดนแย่งไปชูต

 7. 7 Supanida

  ช่าย การเล่นวันนี้เป็นอะไรที่สนุกมาก แหะๆแล้วเราก้อแอบขำเชอรี่แหละ อย่าว่ากันน้า 😛

 8. 8 \\HermyDelia//

  มาแว้วๆ สวยๆ บล็อกสวยจังเลย น่ารักๆๆๆอยากยืมอ่านน่ะพิไลจัง หนังสือ "โตเกียวอะโซบิ" ง่ะ ดีมั้ยๆ ง่ะไปละๆ แล้วจะมาเยี่ยมบ่อยๆ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: